Rekrutacja 2023/2024

1. Zarządzenie Burmistrza.

2. Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

3. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

4. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o objęciu dziecka obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego lub podlegania odroczeniu od spełnienia obowiązku szkolnego.

5. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna, że pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne  lub studiuje  w systemie stacjonarnym.

6. Oświadczenie rodzica/rodziców (prawnego opiekuna/prawnych opiekunów) o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT, w którym rozlicza podatek dochodowy w Gminie Zator.

7. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o objęciu rodziny dziecka opieką kuratorską, pomocą społeczną lub ze wskazaniem o potrzebie edukacji przedszkolnej z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8. Oświadczenie rodzica/rodziców (prawnego opiekuna/prawnych opiekunów) o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły.

9. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

10. Zgłoszenie ucznia do klasy i szkoły podstawowej

11. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji do oddziału przedszkolnego

12. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji do szkoły podstawowej